Cần chữ T, Cờ lê chữ Thập

Cần chữ T, Cần chữ T lắc léo, Cờ lê chữ Thập...