Thiết bị đó chính xác

Đồng hồ so, Chân đế từ, Khối chữ V, Thước Panme, Thước cặp